artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 15

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Grodziczno, gminy Lidzbark oraz gminy Brzozie

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464).

§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ognisk tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Kiełpiny, gmina Lidzbark, powiat działdowski, w gospodarstwie położonym w miejscowości Ostaszewo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski oraz w gospodarstwie położonym w miejscowości Wielkie Leźno, gmina Brzozie, powiat brodnicki w województwie kujawsko-pomorskim, działając na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określa się:

 1. obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 kilometrów wokół ognisk choroby stwierdzonych w miejscowości Kiełpiny, miejscowości Ostaszewo oraz miejscowości Wielkie Leźno, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
  1. w powiecie działdowskim,
   • w gminie Lidzbark: Kiełpiny, Wasioły;
   • w gminie Rybno: Gapowo, Grądy, Hartowiec;
  2. w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno: Buchnowo, Janowo, Katlewo, Kielerowo, Lorki, Nad Jeziorem, Ostaszewo, Piaski, Piecki, Pod Leżno, Rynek, Wesołowo;
 2. obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 kilometrów poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
  1. w powiecie działdowskim:
   • w gminie Lidzbark: Bladowo, Chełsty, Ciechanówko, Dębowiec, Gdańsk, Gdynia, Jamielnik, Jeleń, Klonowo, Koty, Kurojady, Lidzbark, Lidzbark-Nadleśnictwo, Nosek, Ostrowy, Pajewo, Piaseczno, Podcibórz, Sarnia Góra, Słup, Tarczyny, Wąpiersk, Wlewsk, Zalesie;
   • w gminie Rybno: Biele, Dębień, Grabacz, Gronowo, Jeglia, Kopaniarze, Kostkowo, Koszelewki, Lesiak, Olszewo, Rumian, Rybno, Truszczyny, Tuczki, Wery, Zarybinek, Za Torem;
  2. w powiecie nowomiejskim:
   • w gminie Grodziczno: Białobłoty, Boleszyn, Dubiele, Grodziczno, Kowaliki, Krakus, Kuligi, Linowiec, Lorki, Lorki-Młyn, Montowo, Mroczenko, Mroczno, Nad Strugą, Na Stację, Nowe Grodziczno, Pod Montowo, Pólko, Przy Kamieniu, Skowronkowo, Straszewy-Leśniczówka, Świniarc, Tama, Trzcin, Wąs, Wenecja, Wólka, Wybudowanie Kowalickie, Za Wlem, Zwiniarz;
   • w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Rojewo, Tyliczki;
   • w gminie Kurzętnik: Bratuszewo, Brzoziak, Brzozie Lubawskie, Jastrzębowo, Krzemieniewo, Nad Szosą, Parowa, Pod Polskie Brzozie, Sugajenko, Wieś Kościelna;
 • w powiecie iławskim, gmina Lubawa: Gutowo, Łążyn, Mortęgi, Prątnica, Rumienica, Tuszewo.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 6. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
  1. z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
  2. co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

 1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  1. uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
  2. ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 5. posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
  1. prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;
  2. niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
 6. oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

,,UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;

 1. przeprowadzić poszukiwanie padłych wolno żyjących ptaków - w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
 2. zgłaszanie przypadków padnięć wolno żyjących ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

 1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 6. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

 1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
 4. oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

,,UWAGA! GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Działdowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Iławie, Staroście Powiatu Działdowskiego, Staroście Powiatu Nowomiejskiego, Staroście Powiatu Iławskiego, Powiatowemu Komendantowi Policji w Działdowie, Powiatowemu Komendantowi Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowemu Komendantowi Policji w Iławie, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark, Wójtowi Gminy Rybno, Wójtowi Gminy Grodziczno, Wójtowi Gminy Kurzętnik, Wójtowi Gminy Lubawa, Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich.

§ 9. Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark, Wójt Gminy Rybno, Wójt Gminy Grodziczno oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 6; Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark, Wójt Gminy Rybno, Wójt Gminy Grodziczno, Wójt Gminy Kurzętnik, Wójt Gminy Lubawa i Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie oznaczą obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierzam Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Działdowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Iławie.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu działdowskiego, nowomiejskiego i iławskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Artur Chojecki

Załączniki:
ROZPORZĄDZENIE NR 15MB