logo bip.gov.pl

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Główne menu / Start
1.

Informacja dla osób zainteresowanych przeprowadzaniem ubojów zwierząt na użytek własny

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie, w związku z wejściem w życie z dniem ogłoszenia tj. 14.03.2018r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.03.2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 14 marca 2018 r. poz. 539) informuje, że w myśl art. 11 w/w rozporządzenia „zwierzęta poddawane ubojowi poza rzeźnią do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia Nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 1099/2009 potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii”.

    W związku z powyższym informujemy rolników, którzy są zainteresowani samodzielnym ubojem na użytek własny zwierząt we własnym gospodarstwie o konieczności zgłaszania do PIW Iława chęci uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenie może być w formie:

 • telefonicznej pod numerem telefonu 89 6482286 lub 89 6427655,
 • pisemnej na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie 14-200 Iława ul. Dąbrowskiego 11
 • elektronicznej na adres e-mail: ilawa.piw@wetgiw.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu do kontaktu.

Szkolenia będą się odbywać z częstotliwością w zależności od zainteresowania tym zagadnieniem.

O terminie szkolenia zgłaszający będą informowani przez pracowników PIW Iława.

Szkolenia będą odbywały się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie  ul. Dąbrowskiego 11.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Iławie
lek. wet. M. Kalitowska


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-24 14:01

rejestr zmian publikacji »

2.

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława. Możliwe formy kontaktu: telefon 089 648 22 86; e-mail: ilawa.piw@wetgiw.gov.pl; skrytka ePUAP /PIWIlawa/SkrytkaESP.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panem Jackiem Białkowskim poprzez adres e-mail: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. uprawnione organy publiczne,
  2. podmioty dostarczające korespondencję,
  3. podmioty wykonujące usługi brakowania dokumentacji,
  4. podmioty świadczące usługi zdrowotne,
  5. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 12:29

rejestr zmian publikacji »

3.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski

czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 18:45

rejestr zmian publikacji »

4.

Pismo GIWz.431-119/2017(1) dot. identyfikacji m.in. świnek wietnamskich


Załączniki: Rozmiar:
673.001 KB

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-09 14:18

rejestr zmian publikacji »

5.

ASF - UWAGA!!! Do hodowców utrzymujących trzodę chlewną

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) - m.in. zasady ochrony świń i obowiązki posiadaczy tych zwierząt.


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada: Administrator
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-16 11:23

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie przypomina o  NADAL OBOWIĄZUJĄCYM od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 209) w szczególności:

 • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanym i w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

w/w rozporządzenie obowiązuje do odwołania


Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Za treść odpowiada:
Osoba, która wprowadziła dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 19:38

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj